Kirkegata som gågate

Anbefalt løsning svarer godt på behovene til de ulike trafikantgruppene samtidig som det legges til rette for økt byliv i gata. Det brede møbleringsfeltet gir mulighet for å gi gata identitet og fleksibilitet for tilrettelegging av aktivitet, opphold og byliv. Fotgjengerne kan benytte hele gatearealet, både midtsonen, møbleringssonene og de to kantsonene. Det eneste unntaket er avgrensede områder av midtsonen i tidsperioden for varelevering. Det vil tilrettelegges for sykling i midtsonen men med lav hastighet.

For å imøtekomme Byantikvarens ønske om en historisk riktig paradegate er det lagt inn kantstein på begge sider av midtfeltet. Dette gir den ønskede inndelingen i ulike soner selv om materialbruken i sonene er relativt lik.

Det er også lagt inn en kantsteinsvis på to centimeter mellom midtsonen og møbleringssonene. Dette for å løse utfordringene med overvann og avrenning uten at det måtte tilrettelegges med renner.

 

Landskapsarkitektur: Bjorbekk & Lindheim AS

Prosjektutvikling: Norconsult AS