Øvre Slottsgate som gågate

Tiltaket er i tråd med intensjonene i kommunens planer for indre by.

Prosjektet har blitt forelagt Byantikvaren, Plan og bygningsetaten, Bymiljøetatens ulike seksjoner, Ruter,  Sporveien, Vann- og avløpsetaten og Kulturetaten som alle har gitt sin tilslutning til utformingen og innholdet i prosjektet.

Gata har blitt bygget med samlende materialbruk for å skape visuell og funksjonelt gode forhold for alle brukere av gata. Vegetasjon, møblering og kunst er plassert i en møbleringssone på østre side, mens gateløpet i midten av gata holdes åpent som gågate, for varelevering, utrykningskjøretøy og adkomst til eiendommene.

Gjennomgående linjeføringer/ kantsteiner er beholdt, men med maksimalt 2cm kantsteinsvis for ikke å skape snublekanter for brukere samtidig som ledelinjer og de historiske sporene i gata er opprettholdt.  Det har blitt etablert forbedret belysning og fri passasje gjennom hele gata. Faste installasjoner i gata er plasseret slik at de ikke står i veien for naturlige bevegelsesmønstre i en gågate eller hindre passasje på tvers.

I samarbeid med Billedhuggerforeningen er det anlagt en skulpturutstilling i møbleringsstipen i øvre del av gata. Fem billedhuggere har stilt sine skulpturer til rådighet/leie. Det planlegges årvis skifting av skulpturer.

I nedre del av gata har det blitt avdekket 400m² gammel brostein sentralt i gaten. Dette feltet skal også brukes som vanninfiltrasjon og kan brukes som konsertareal/til arrangementer. Det er gode forbindelseslinjer uten trinn eller kanter på begge sider av dette feltet, på «fortauet» slik at ingen skal bli forhindret i å komme fram hverken til hverdags eller ved spesielle anledninger.

En stenging av Øvre Slottsgate mellom Prinsens gate og Christiania torv for ordinær biltrafikk gir en sammenhengende fotgjengerforbindelse fra Karl Johans gate/Grensen til Christiania torv og tilrettelegger for økt byliv midt i sentrum, ved at det gis økt plass for fotgjengere og bylivsaktiviteter og gode muligheter for opphold i gata.

Landskapsarkitektur: Asplan Viak AS